Pirkšanas noteikumi

 • 1. Vispārīgi noteikumi.

  1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību saistībā ar Pircēja veikto preču iegādi interneta veikalā.
  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts interneta veikala mājaslapā. Kad pircējs iepērkas internetā veikalā piemēro pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošos Noteikumus.
  1.3. Iepirkties interneta veikalā var:
  1.3.1. darbspējīgas fiziskās personas, tas ir, pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;
  1.3.2. nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
  1.3.3. juridiskas personas;
  1.3.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.
  1.4. Apstiprinot noteikumus, pārdevējs arī garantē, ka, pamatojoties uz noteikumu 1.3. punktu, Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā.
  1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs pēc tam, kad interneta veikalā ir izveidojis iepirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies maksājuma veidu un iepazinies ar Pārdevēja noteikumiem, nospiež pogu „Apstiprināt pasūtījumu"" (skatīt 5. punktu „Pasūtīšana, cenas, maksāšanas kārtība, noteikumi"").


  2. Personas datu aizsardzība.
  2.1. Pircējs pasūtīt preces interneta veikalā var:
  2.1.1. reģistrējoties šajā interneta veikalā - ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;
  2.1.2. nereģistrējoties šajā interneta veikalā.
  2.2. Pasūtot preces, izmantojot noteikumu 2.1. punktā noteiktos veidus, Pircējs attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos norāda Pircēja personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma pienācīgai izpildei: vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.
  2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2. Punktā norādītie Pircēja personas dati tiktu apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanai interneta veikalā, Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos.
  2.4. Piekrītot Pircēja personas datu apstrādei preču un pakalpojumu pārdošanas nolūkos Pārdevēja interneta veikalā, Pircējs piekrīt arī informatīvo ziņojumu nosūtīšanai uz Pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai izpildītu preču pasūtījumu.
  2.5. Pircējs, reģistrējoties interneta veikalā un pasūtot preces, apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust pieteikšanās datus.


  3. Pircēja tiesības un pienākumi.
  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā šo Noteikumu un citu šī interneta veikala informācijas sadaļu noteiktajā kārtībā.
  3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas - pārdošanas līguma interneta veikalā, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, norādot vēlamo preces atgriešanu un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar atcelt saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
  3.3. Noteikumu 3.2. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja precei nav bijuši bojājumi vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī tā nav lietota.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām noteikto cenu.
  3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
  3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs zaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā „Kontakti"" norādītos saziņas līdzekļus.
  3.7. Pircējs, izmantojot interneta veikalu, piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas Noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

  4. Pircēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus nosacījumus, lai Pircējs pareizi izmantotu interneta veikalā sniegtos pakalpojums.
  4.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja interneta veikala darbības stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot interneta veikalu vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.
  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala reģistrācijas formā.
  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

  5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi.
  5.1. Interneta veikalā Pircējs var veikt pirkumu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
  5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs nospiež pogu „Apstiprināt pasūtījumu"", un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs to apstiprina - nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu.
  5.3. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs veic apmaksu par preci vienā no šiem veidiem:
  5.4.1. apmaksa izmantojot interneta banku nozīmē priekšapmaksu, izmantojot Pircēja izmantoto interneta banku sistēmu. Lai izmantotu šo maksāšanas veidu, pircējam ir jānoslēdz līgums ar vienu no apkalpojošajām interneta bankām. Naudas līdzekļus Pircējs nosūta uz interneta veikala norādīto bankas kontu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek caur elektroniskās bankas sistēmu.
  5.4.2. Maksājums ar bankas pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējs pārskaita naudu uz interneta veikalu bankas kontu pēc pasūtījuma veikšanas.
  5.5. Pircējs apņemas samaksāt par preci nekavējoties. Tikai pēc preču apmaksas saņemšanas sākas pasūtījuma apstrāde un preču piegādes termiņa aprēķināšana.

  6. Preču piegāde.
  6.1. Pircējs, kurš pasūtījuma veikšanas laikā ir izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
  6.2. Pircējs apņemas pats saņemt preces. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar saņemt preces, un preces tiek piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.
  6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).
  6.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi ir provizoriski un neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preces piegādes noteikumus.
  6.5. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
  6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir preces, kas nav pasūtītas, vai nepareizs preču daudzums, vai ja sūtījums nav pilnīgs.
  6.7. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana pakas bojājumus, viņam ir jānorāda komentāri kurjera sniegtajā pakas piegādes dokumentā vai jāsastāda atsevišķs dokuments par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja šādas darbības netiek veiktas, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav atzīmējis kurjera piegādes dokumentā.

  7. Preču kvalitāte, garantija.
  7.1. Informācija par katru interneta veikalā pārdoto preci parasti ir norādīta katras preces aprakstā.
  7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.
  7.3. Pārdevējs atsevišķiem preču veidiem sniedz noteiktu laiku derīgu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.
  7.4. Ja pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

  8. Preču atgriešana un maiņa.
  8.1. Pārdotās preces defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces nomainītas, atdotas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Visos gadījumos nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.
  8.2. Lai atgrieztu preci(-es) saskaņā ar Noteikumu 8.1. punktu, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad prece piegādāta Pircējam, par to informējot Pārdevēju, izmantojot kontaktinformācijas sadaļā norādīto saziņas veidu, norādot atgrieztās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.
  8.3. Atgriežot preces Pircējam, ir jāievēro šādi nosacījumi:
  8.3.1. atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā;
  8.3.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;
  8.3.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu preces izskatu (etiķete neskarta, aizsargplēve nenorauta u.c.) (šis punkts neattiecas uz preces ar trūkumiem atgriešanu);
  8.3.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;
  8.3.5. atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.3. pantā noteikta preču atgriešanas kārtību.
  8.5. Neatbalstošas un/vai nekvalitatīvas preces atgriešanas gadījumā Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces atpakaļ un aizstāt tās ar līdzīgas atbilstības precēm.
  8.6. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav aizvietošanai piemērotu preču, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, neskaitot piegādes maksu.

  9. Pircēja un pārdevēja atbildība.
  9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja kompensāciju par nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.
  9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.
  9.3. Pircējs pēc reģistrācijas ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēdzoties interneta veikalam, izmantojot Klienta pieteikšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Klientu.
  9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
  9.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e-pasta adresēm. tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par informāciju vai tajās veiktajām darbībām, neuzrauga un nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
  9.6. Bojājuma gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem interneta veikalā var organizēt dažādas akcijas.
  10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju nosacījumus, kā arī tās atcelt. Jebkādi akciju noteikumu un nosacījumu grozījumi vai atcelšana ir spēkā attiecībā uz nākotni, t. i., no to uzsākšanas brīža.
  10.3. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta, izmantojot Pircēja reģistrācijas formā norādītos saziņas līdzekļus.
  10.4. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta uz tālruņa numuriem un e-pasta adresēm, kas norādītas Pārdevēja interneta veikala sadaļā „Kontakti"".
  10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pircējs nesaņem nosūtītos informatīvos vai apstiprinošos ziņojumus interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu traucējumu dēļ.

  11. Nobeiguma noteikumi.
  11.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un tiesību aktiem.
  11.2. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  Lasīt vairāk