Tagastamistingimused

 • EVIETA.EE veebipoest ostetud kaupade tagastamine


  1. Kvaliteetsete kaupade tagastamine toimub vastavalt Võlaõigusseadusele ja teistele kohaldatavatele õigusaktidele.

  Juhul, kui tarbija sõlmib ostu-müügilepingu (edaspidi - Leping) üksnes sidevahendi abil (kaugleping) ja ei saa seetõttu kasutada oma seadusest tulenevat õigust kaupa kontrollida ja osutatud teenuste olemust enne lepingu sõlmimist hinnata, on tal õigus ostu-müügilepingust taganeda, teavitades sellest Müüjat kirjalikult 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Kui Ostja on ostnud ühe Lepingu alusel mitu kaupa, on Ostjal õigus tagastada kõik ühe Lepingu alusel ostetud kaubad või ainult mõned ühe Lepingu alusel ostetud kaubast. 14 (neljateistkümne) päeva pikkune tähtaeg kirjaliku taotluse esitamiseks algab kauba(de) Ostjale või tema volitatud esindajale üleandmise kuupäevast ning seda ei pikendata ega seostata mingil viisil kauba üleandmise või tagastamisega Müüjale või mõnele muule isikule Müüjast mitteolenevatel põhjustel. Ostetud kvaliteetse kauba saab tagastada 14 päeva jooksul, kui:

  - tagastatav toode on originaalpakendis ja heas seisukorras;- toode on kasutamata ja kahjustamata;

  - toode ei ole kaotanud oma kaubanduslikku välimust (etiketid terved, kaitsekiled rebenemata, kotid jne);

  - tagastatav toode on täielikult töökorras koos kõigi tootja lisatud dokumentidega;

  - toote tagastamisel esitatakse ostudokument ja garantiikaart (kui see on väljastatud).

   

  Kvaliteetset kaupa ei saa tagastada, kui need on:

  - audio- ja videoteosed ning fonogrammid mis tahes video- või helikandjal, arvutiprogramme, kui pakendi kaitse on kahjustatud;

  - ajalehed, ajakirjad või muud perioodikaväljaanded;

  - kaubad, mis on valmistatud Ostja eritellimuse alusel või mis on ilmselgelt kohandatud Ostja vajadustele või mida oma olemusest tulenevalt ei saa Ostjale tagastada pärast nende kättesaadavaks tegemist kaubakõlblikkuse kaotamise, riknemise või aegumise tõttu;

  - muudel juhtudel, kui ostu-müügilepingut ei saa vastavalt Eesti Vabariigi seadustele tühistada.

   

  Palun toimetage tagastatav toode Evieta.ee lattu. Kvaliteetse kauba tagastamisel vastutab Ostja:

  - kaupade pakendamise eest;

  - kauba kohaletoimetamise eest lähimasse Evieta.ee lattu (välja arvatud juhul, kui on saadud vale kaup).

   

  Võime keelduda kauba tagasivõtmisest, kui kauba välimuses või pakendis on toimunud muutusi, mis ei ole kaubaga tutvumiseks vajalikud, sealhulgas kahjustatud etiketid, rebenenud kaitsekiled ja läbipaistva pakendi kahjustused, mis ei takista õigust tootega tutvuda.

  Kui kauba pakendi kahjustuse tõttu ei saa kaupa hiljem sama hinnaga müüa, ilma et see piiraks teise kauba Ostja õigust osta uut ja kasutamata kaupa, võib sellist kaupa tagastada ainult vastastikusel kokkuleppel (nt kui olete kokku leppinud, et hüvitate kauba väärtuse vähenemise vahe).

  E-poes sooritatud ostu tagastamisel palume teil esitada vabas vormis kirjalik taotlus, mis sisaldab tellimuse üksikasjalikke andmeid: tellimuse number, kuupäev, toode, hind, tarnekuupäev. Taotluses tuleb märkida tagasimakse konto.

  Kohustume tagastama teie tasutud raha 14 päeva jooksul, mille hulka ei arvestata aega, mis kulub volitatud teeninduskeskusel kinnitamiseks, et toode on heas seisukorras (st kahjustusteta, ei ole purunenud, muutmata kujul, ostetud ja tagastatud toote seerianumber on vastavuses jne).

  Kui teile rakendati ostu ajal täiendavat allahindlust ja olete tagastanud ainult osa ühe tellimuse raames ostetud kaupadest, võime allahindluse summa tagastusest maha arvata.

   

  Juhul, kui Tarbija sõlmib ostu-müügilepingu Müüja ruumides ja tal on võimalik kasutada seadusest tulenevat õigust kaubaga tutvuda ja osutatavate teenuste iseloomu hinnata, ei kehti Võlaõigusseaduses sätestatud 14-päevane lepingust taganemise võimalus ning tema taotlus kvaliteetse kauba tagastamiseks rahuldatakse ainult juhul, kui Müüja nõustub kauba tagasi võtma.

  See säte kehtib Leedu jaekaubanduseeskirjas näidatud mittetagastatavate toodete kohta:

  - masinatele ja mehaanilistele seadmetele;

  - elektrimasinatele ja -seadmetele, helisalvestus- ja taasesitusseadmetele ning televisiooni video- ja helisalvestus- ning taasesitusseadmetele;

  - optiliste, foto-, kinematograafia-, mõõte-, juhtimis-, meditsiini- või kirurgiaseadmetele ja -aparaatidele;

  - muudele toodetele, mis on loetletud Leedu jaekaubanduseeskirja punktis 17.

   

  2. Kauba tagastamine ebakvaliteetse toote tarnimisel ja muudel juhtudel toimub vastavalt Võlaõigusseadusele ja muudele kohaldatavatele õigusaktidele.

  Kui toote tagastamise põhjuseks on ebakvaliteetse toote ostmine, oleme kohustatud asendama ebakvaliteetse toote omal kulul kvaliteetse tootega või tagastama toote eest makstud raha, kui volitatud teeninduskeskus kinnitab, et toode on ebakvaliteetne tootja süü tõttu, st kui ei esine tingimuste eiramisi, Ostja poolsest ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustusi, puuduvaid varuosi, ostetud ja tagastatud toote seerianumber on vastavuses jne.

   

  Kaupa saab tagastada järgmisel aadressil:

  Marijampolės g. 11, Pagiriai, LT-53283 Kauno r., Leedu.

  Tel: +372 660 2229

  E-post: info@evieta.ee

  Loe rohkem