Ostutingimused

 • 1. Üldsätted.
  1.1. Käesolevad kaupade ostu- ja müügitingimused (edaspidi - Tingimused) on Pooltele siduv juriidiline dokument, mis sätestab Ostja ja Müüja õigused, kohustused ja vastutuse seoses Ostja poolt e-poest kaupade ostmisega.
  1.2. Müüja jätab endale õiguse tingimusi igal ajal muuta või täiendada, võttes arvesse seadusest tulenevaid nõudeid. Ostjat teavitatakse e-poe veebilehel. Ostja suhtes kohaldatakse e-poes ostude tegemisel tellimuse esitamise ajal kehtivaid Tingimusi.
  1.3. E-poest ostmise õigus on:
  1.3.1. teovõimelistel füüsilistel isikutel, st täisealistel isikutel, kelle teovõimet ei ole kohtuotsusega piiratud;
  1.3.2. 14-18-aastastel alaealistel ainult vanemate või eestkostja nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad käsutavad oma sissetulekuid iseseisvalt;
  1.3.3. juriidilistel isikutel;
  1.3.4. kõigi ülalnimetatud isikute volitatud esindajatel.
  1.4. Tingimuste kinnitamisega tagab Müüja ühtlasi, et vastavalt Tingimuste punktile 1.3. on Ostjal õigus e-poest kaupu osta.
  1.5. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja pärast e-poes ostukorvi loomist, tarneaadressi märkimist, makseviisi valimist ja Müüja Tingimustega tutvumist vajutab nuppu „Kinnita tellimus“ (vt punkt 5 „Tellimine, hinnad, maksekorraldus, tähtajad“).


  2. Isikuandmete kaitse.
  2.1. E-poes kaupade tellimiseks võib Ostja:
  2.1.1. e-poes registreeruda - sisestades registreerimisel nõutud andmed;
  2.1.2. e-poes mitte registreeruda.
  2.2. Kaupade tellimisel Tingimuste punktis 2.1. sätestatud viisil peab Ostja märkima Müüja poolt ettenähtud asjakohastes andmeväljades Ostja isikuandmed, mis on vajalikud tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks: ees- ja perekonnanimi, tarneaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
  2.3. Käesolevate Tingimuste kinnitamisega nõustub Ostja punktis 2.2 sätestatud Ostja isikuandmete töötlemisega e-poes kaupade ja teenuste müügi, Müüja tegevuse analüüsi ja otseturunduse eesmärgil.
  2.4. Nõustudes Ostja isikuandmete töötlemisega Müüja e-poes kaupade ja teenuste müügiks, nõustub Ostja ka infosõnumite saatmisega Ostja poolt esitatud e-posti aadressile ja kaubatellimuse täitmiseks vajalike infoteadete edastamisega telefoninumbrile.
  2.5. E-poes registreerudes ja kaupu tellides kohustub Ostja oma sisselogimisandmeid kaitsma ja mitte avaldama.


  3. Ostja õigused ja kohustused.
  3.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poest vastavalt käesolevates Tingimustes ja käesoleva e-poe muudes teabeosades sätestatud korrale.
  3.2. Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teavitades Müüjat sellest kirjalikult (e-posti teel, märkides tagastatava toote ja tellimuse numbri) hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast, välja arvatud juhtudel, kui lepingust ei saa taganeda vastavalt Eesti Vabariigi seadustele (nt kui kaupa pole võimalik tagastada hügieenilistel põhjustel; vt teavet TTJA veebilehel https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/tarbija-oigused-ja-kohustused/lepingud#lepingu-lopetamine-).
  3.3. Ostja võib kasutada Tingimuste punktis 3.2. sätestatud õigust ainult juhul, kui kaup ei ole kahjustatud või selle välimust oluliselt muudetud või seda ei ole kasutatud.
  3.4. Ostja kohustub tellitud kaubad vastu võtma ja nende eest kokkulepitud hinda maksma.
  3.5. Kui Ostja registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult ajakohastama.
  3.6. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab oma sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult Müüjat teavitama, kasutades jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmeid.
  3.7. E-poe kasutamisega nõustub Ostja käesolevate Tingimustega ja kohustub neid järgima ning mitte rikkuma Eesti Vabariigi õigusakte.

  4. Müüja õigused ja kohustused.
  4.1. Müüja kohustub tagama kõik tingimused, et Ostja saaks e-poes pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada.
  4.2. Kui Ostja üritab kahjustada Müüja e-poe töö stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või peatada Ostja juurdepääs e-poele või erandjuhtudel tühistada Ostja registreeritud konto.
  4.3. Müüja kohustub austama Ostja õigust eraelu puutumatusele seoses Ostja e-poe registreerimisvormil esitatud isikuandmetega.
  4.4. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja poolt määratud aadressile.

  5. Tellimine, hinnad, maksekorraldus, tähtajad.
  5.1. E-pood on avatud 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.
  5.2. Leping jõustub hetkest, kui Ostja klõpsab nupul „Kinnita tellimus“ ning pärast tellimuse kättesaamist kinnitab Müüja selle, saates kinnitava e-kirja Ostja e-posti aadressile.
  5.3. Toodete hinnad e-poes ja tellimisvormil on esitatud eurodes koos käibemaksuga.
  5.4. Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest:
  5.4.1. Internetipanga makse tähendab ettemaksu, kasutades Ostja poolt kasutatavat pangandussüsteemi. Selle makseviisi kasutamiseks peab Ostja olema sõlminud internetipanga lepingu ühe teenindatava pangaga. Ostja kannab raha e-poe arvelduskontole. Sellisel juhul vastutab andmete turvalisuse eest asjaomane pank, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad internetipanga süsteemis.
  5.4.2. Pangaülekandega tasumine on ettemaks, mille puhul Ostja kannab raha e-poe pangakontole pärast tellimuse väljatrükkimist ja lähimas pangakontoris.
  5.5. Ostja kohustub kauba eest viivitamatult tasuma. Alles peale kauba eest tasu laekumist hakatakse pakki komplekteerima ja algab tarnetähtaja arvestus.

  6. Kohaletoimetamine.
  6.1. Ostja kohustub määrama kauba täpse kohaletoimetamise koha, valides tellimuse esitamisel kohaletoimetamise teenuse.
  6.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui Ostja ei saa kaupa vastu võtta ning kaup toimetatakse märgitud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba valele isikule üleandmise kohta.
  6.3. Kaubad toimetab kohale Müüja või Müüja volitatud esindaja (kuller).
  6.4. Müüja tarnib kaubad Ostjale vastavalt kauba kirjelduses esitatud tähtaegadele. Käesolevad tähtajad on esialgsed ja neid ei kohaldata juhtudel, kui Müüjal ei ole vajalikku kaupa laos ja Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudumisest. Samas nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida Müüjast mitteolenevate ettenägematute asjaolude tõttu. Sel juhul kohustub Müüja koheselt Ostjaga ühendust võtma ja kauba kohaletoimetamise tingimused kooskõlastama.
  6.5. Müüja on igal juhul vabastatud vastutusest kauba tarnetähtaegade rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või seda ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või Müüjast mitteolenevatel asjaoludel.
  6.6. Ostja peab igal juhul viivitamatult teavitama Müüjat, kui saadetis on tarnitud katkise või muul viisil kahjustatud pakendiga, kui saadetis sisaldab tellimata kaupa või vales koguses kaupa või kui kaup on ebatäielik.
  6.7. Igal juhul, kui Ostja märkab kohaletoimetamise käigus pakendil kahjustusi, peab Ostja märkima kahjustused kulleri poolt esitatud saatelehele või kahjustuste kohta eraldi akti koostama. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Nende toimingute tegemata jätmisel vabaneb Müüja vastutusest Ostja ees pakendikahjustusega seotud tootekahjustuste eest, mida Ostja ei märkinud kulleri saatedokumendis.

  7. Toote kvaliteet, garantiid.
  7.1. Iga e-poes müüdava toote üksikasjad on üldjuhul esitatud tootekirjelduses.
  7.2. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei pruugi vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile, mis on tingitud Ostja poolt kasutatava ekraani omadustest.
  7.3. Müüja pakub teatud liiki kaupadele teatud ajaks kvaliteedigarantiid, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on sätestatud selliste kaupade kirjeldustes.
  7.4. Kui Müüja ei anna teatud liiki kaubale kvaliteedigarantii, kohaldatakse asjakohastes õigusaktides sätestatud garantiid.

  8. Tagastamine ja ümbervahetamine.
  8.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, defektne kaup asendatakse ja tagastatakse vastavalt Võlaõigusseaduse ja teiste õigusaktidega määratud kaupade tagastamise ja asendamise põhimõtetele, välja arvatud juhul, kui lepingust ei saa taganeda vastavalt Eesti Vabariigi seadustele (nt kui kaupa pole võimalik tagastada hügieenilistel põhjustel; vt teavet TTJA veebilehel https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/tarbija-oigused-ja-kohustused/lepingud#lepingu-lopetamine-). Igal juhul kantakse raha tagastatud kauba eest ainult maksja pangakontole.
  8.2. Selleks, et tagastada kaup(u) vastavalt Tingimuste punktile 8.1, võib Ostja seda teha 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kauba Ostjale üleandmise kuupäevast, teavitades sellest Müüjat kontaktide jaotises nimetatud sidevahendite kaudu, märkides ära tagastatava kauba nimetuse, tellimuse numbri ja tagastamise põhjused.
  8.3. Kaupade tagastamisel tuleb Ostjal järgida järgmisi tingimusi:
  8.3.1. tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja heas seisukorras;
  8.3.2. kaup peab olema Ostja poolt kahjustamata;
  8.3.3. kaup peab olema kasutamata ja heas seisukorras (etiketid terved, kaitsekile puutumata jne) (see ei kehti ebakvaliteetsete kaupade tagastamisel);
  8.3.4. tagastatav kaup peab olema samas seisukorras, nagu Ostja selle kätte sai;
  8.3.5. toote tagastamisel on vajalik esitada ostudokumendi.
  8.4. Müüjal on õigus Ostja tagastusi mitte vastu võtta, kui Ostja ei järgi artiklis 8.3. sätestatud tagastamise korda.
  8.5. Vale ja/või ebakvaliteetse kauba tagastamisel kohustub Müüja sellise kauba tagasi võtma ja selle sarnase sobiva kaubaga asendama.
  8.6. Kui Müüjal ei ole asendamiseks sobivaid kaupu, tagastatakse Ostjale makstud summa, välja arvatud kohaletoimetamise tasu.

  9. Ostja ja müüja kohustused.
  9.1. Ostja vastutab täielikult Ostja poolt esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormil täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ning tal tekib õigus nõuda Ostjalt otseste kahjude hüvitamist.
  9.2. Ostja vastutab e-poe kasutamisel tehtud toimingute eest.
  9.3. Pärast registreerimist vastutab Ostja oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui kolmas isik kasutab e-poes pakutavaid teenuseid, logides e-poodi sisse, kasutades Ostja sisselogimisandmeid, käsitab Müüja seda isikut Ostjana.
  9.4. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest, kui kahju on põhjustatud sellest, et Ostja ei ole vaatamata Müüja soovitustele ja Ostja kohustustele käesolevate Tingimustega tutvunud, kuigi talle on selleks võimalus antud.
  9.5. Kui Müüja e-pood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute veebilehtedele, ei vastuta Müüja seal sisalduva teabe ega seal toimuva tegevuse eest ning ei halda, kontrolli ega esinda neid ettevõtteid ja isikuid.
  9.6. Kahju tekkimisel hüvitab süüdi olev pool teisele poolele otsesed kahjud.

  10. Turundus ja teave.
  10.1. Müüja võib omal äranägemisel algatada e-poes erinevaid kampaaniaid.
  10.2. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kampaaniate tingimusi ja neid ilma eelneva etteteatamiseta tühistada. Kampaania tingimuste kõik muudatused või tühistamised kehtivad ainult edasiulatuvalt, st alates jõustumise hetkest.
  10.3. Müüja edastab kõik teated Ostja registreerimisvormil märgitud sidevahendite kaudu.
  10.4. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-poe jaotises „Kontakt“ märgitud telefoninumbritele ja e-posti aadressidele.
  10.5. Müüja ei vastuta, kui Ostja ei saa saadetud teavet või kinnitussõnumeid internetiühenduse või e-posti teenusepakkujate häirete tõttu.

  11. Lõppsätted.
  11.1. Käesolevad kaupade müügi- ja ostutingimused on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
  11.2. Käesolevate Tingimuste kohaldamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

   

  Loe rohkem